Таємні кімнати в піраміді Хеопса

Таємні кімнати в піраміді Хеопса

Вчені з різних країн, які займаються проектом Scan Pyramids, заявили про виявлення двох пустот в піраміді Хеопса, яких не помітили раніше.

Експертам вдалося виявити в результаті мюонної томографії. Одна виявлена порожнеча знаходиться в північно-східній частині піраміди, а друга – над вхідними воротами споруди. За версією вчених, ці кімнати можуть бути взаємопов'язані.

 


На даний момент результати томографії направлені в лабораторію для подальшого вивчення. А лабораторії, на підставі дослідження, за допомогою комп'ютерного моделювання будуть визначати розміри і призначення цих областей.

«Сах» — спочатку пояснювалася стародавніми єгиптянами як животворяща енергія. За допомогою стану «Сах-Ба-Шу», як іменували його стародавні єгиптяни, або ж, кажучи нашою мовою, за допомогою певної духовної практики досягався особливий стан «найвищого просвітлення». Величезну роль при цьому грали пірамідальні будови як одна з умов при виконанні даної практики в досягненні стану «просвітлення». Спочатку це були кам'яні споруди пірамідальної форми, або ж пагорби. До речі кажучи, згодом це теж стало однією з причин шанування у стародавніх єгиптян священного каменя «Бен-бен» — каменю пірамідальної форми.

І, між іншим, ця духовна практика не обмежувалася тільки Давнім Єгиптом. Багато штучно створених пірамід, які сьогодні відкрили сучасні люди, і ті, що ще «не роздруковані» і не знайдені досі — це далеко не хаотичні будови. Хоч і будувалися вони в різний час, розташування їх було в строго певних координатах, зі строгою орієнтацією під час будівництва на певні зірки. У глобальному масштабі — це свого роду карта. Ініціаторами створення таких пірамід виступали люди, що володіють цими знаннями. У їх числі і був Імхотеп. Він отримав цю інформацію про глобальний архітектурний проект світового масштабу (який був розроблений задовго до часу Імхотепа) від Сокровенника в кінці багаторічного навчання у нього, разом з іншими знаннями.

А. Нових «Сенсей-IV»

Джерело

Автор: Сергій Савін

Знайшли друкарську помилку? Виділіть фрагмент і натисніть Ctrl + Enter.


Це цікаво 60 В закладки

Підписатися на новиниТаємні кімнати в піраміді Хеопса - Рейтинг теми: 5.00 з 5.00 проголосувавших: 60
Схожі статті:Напуття дня

Хто творить з благими думками благе діяння, тому немає потреби сумувати про упущене, бо він набуває значно більшої сили для пізнання своєї душі, ніж перебуваючи в бездіяльності. Анастасія Нових, "Сенсей-І"

Коментарі
 • Ирина

  01.02.2017 12:25

   

  Великая Пирамида.
  Внутри пирамиды имеются семь камер, каждая из которых соответствует одной из
  семи планет, так что все сооружение в целом являет собой точное отображение
  мира. Душу умершего, покидающую мумифицированное тело, заставляют пройти через
  каждую из этих семи камер, после чего она достигает наконец освобождения в
  вершине пирамиды.

   

    В этом случае сферы планет имеют несколько толкований, которые прежде вообще нигде не
  рассматривались. Так, например, под ними
  понимаются расы,
  которые являются этапами эволюции эго человека. Они также соответствуют
  континентам, которые поддерживают эти расы и, как в индусской
  системе, расположены наподобие крайних точек гексаграммы (шестиугольной звезды) вокруг центральной точки,
  символизирующей первую и неразрушимую сушу. Кроме того, они олицетворяют семь чувств,
  которые представляют, так сказать, грани души, отражающие свет Логоса в
  состояние, воспринимаемое чувствами.

   

  М.Холл «Феникс
  или Возрожденный Оккультизм»

   

  Відповісти
 • Ирина

  01.02.2017 11:28

  Великая Пирамида. Все внут­ренние ко­ридо­ры иде­аль­но нап­равле­ны вдоль ме­риди­ана, что де­ла­ет все со­ору­жение, как от­ме­чали мно­гие ас­тро­номы, оче­вид­ным «ме­риди­ональ­ным при­бором». Но на­ибо­лее убе­дитель­ным ар­гу­мен­том яв­ля­ет­ся точ­ность че­тырех шахт. Пос­ледние ис­сле­дова­ния ус­та­нови­ли как не­сом­ненный факт, что око­ло 2500 го­да до н. э. (в эпо­ху, ко­торую егип­то­логи счи­та­ют ве­ком Пи­рамид) каж­дая из этих шахт бы­ла на­целе­на на оп­ре­делен­ную звез­ду в мо­мент ее куль­ми­нации.

  «Из ка­меры Ца­рицы се­вер­ная шах­та вы­ходит под уг­лом 39° и бы­ла нап­равле­на на звез­ду Ко­чаб (Бе­та соз­вездия Ма­лой Мед­ве­дицы), ко­торую древ­ние свя­зыва­ли с „кос­ми­чес­ким воз­рожде­ни­ем“ и бес­смер­ти­ем ду­ши. Юж­ная же шах­та, нак­ло­нен­ная на 39°34′, бы­ла на­целе­на на яр­кий Си­ри­ус (Аль­фа Боль­шо­го Пса). Эту звез­ду древ­ние свя­зыва­ли с бо­гиней Иси­дой, кос­ми­чес­кой ма­терью ца­рей Егип­та». Из ка­меры Ца­ря се­вер­ная шах­та (угол 32°28′) бы­ла на­целе­на на По­ляр­ную звез­ду древ­ности, Ту­бан (Аль­фа Дра­кона), ко­торую фа­ра­оны свя­зыва­ли с по­няти­ями «кос­ми­чес­ко­го за­чатия и бе­ремен­ности». Юж­ная шах­та (угол 45°14′) бы­ла на­целе­на на Аль-Ни­зак (Зе­та Ори­она), са­мую яр­кую и низ­ко рас­по­ложен­ную из трех звезд По­яса Ори­она, ко­торая у древ­них егип­тян ас­со­ци­иро­валась с Оси­рисом, их ве­ликим бо­гом вос­кре­шения и воз­рожде­ния, при­нес­шим, сог­ласно ле­ген­де, ци­вили­зацию в до­лину Ни­ла в да­лекую эпо­ху, на­зывав­шу­юся Зеп Те­пи— Пер­вое Вре­мя («Тай­на Ори­она»).

  Но с ка­кой ста­ти нуж­но бы­ло древ­ним пы­тать­ся соз­дать на зем­ле Ги­зы по­добие не­ба? Или, ины­ми сло­вами, за­чем нуж­но спус­кать на Зем­лю об­раз не­ба?

  Ес­ли бы па­мят­ни­ки нек­ро­поля Ги­зы не име­ли осо­бого зна­чения в ис­то­рии че­лове­чес­тва, не сто­ило бы пы­тать­ся их изу­чать и ин­тер­пре­тиро­вать. Од­на­ко вряд ли мож­но пред­ста­вить се­бе что-ли­бо бо­лее важ­ное, чем они. В из­вес­тном смыс­ле они всег­да бы­ли с на­ми. Это важ­ный ука­затель в на­шей ис­то­рии, ме­мори­ал про­ис­хожде­ния на­шей ци­вили­зации; воз­можно, что они еще явят­ся ис­точни­ком жиз­ненно важ­ной ин­форма­ции о на­шей судь­бе. Ины­ми сло­вами, Ги­за в боль­шей сте­пени, чем лю­бое дру­гое мес­то древ­ности, за­ново ста­вит ста­рые ос­но­вопо­лага­ющие воп­ро­сы (а, воз­можно, и спо­соб­на дать на них от­вет): «Кто мы?», «От­ку­да приш­ли?» и — как знать — да­же «Ку­да мы идем?» (Хэнкок, Бьювэл “Загадка Сфинкса”.

   

  Відповісти
 • Ирина

  01.02.2017 10:06

   

     Красноречивая   в своем молчании, вдохновляющая в своем
  величии, божественная в своей простоте, Великая Пирамида — это поистине
  проповедь в
  камне!

  Кажется, вся мудрость древних была воплощена в структуре Великой Пирамиды.
  Великая Пирамида — идеальный символ Божественности, идеальный символ
  человечества, законченная модель Природы и образ времени, вечности и бытия.
  Одной простой геометрической фигурой, сооруженной согласно вечному принципу,
  раскрывается секрет ВСЕХ вещей — всех процессов, всех законов и всей истины.
   

  Великая Пирамида расположена
  так, что четыре ее грани обращены к четырем сторонам света. Вход, находящийся в
  северной стене на высоте 1/30 части модуля* от земли, настолько ловко скрыт,
  что практически невидим снизу. Входная дверь состоит из квадрата, увенчанного
  треугольником, —

  символ земли, увенчанной духом

  . Вход скрыт с намеком на
  то, что путь к свету трудно отыскать, и

  узки врата, ведущие к вечной жизни


  и войти в них можно только склонив голову перед неизбежным. Квадратное
  основание Пирамиды в мистериях выражает прочную основу на земле, ибо Природа
  есть то основание, на котором надлежит возводить Божественный Дом — здание
  мудрости, которое должно иметь прочный фундамент в виде законов Природы.   Поскольку слово pyramid означает
  свет и огонь, то пирамида являет собой материальное сооружение, своей формой
  символизирующее пламя, вершина которого направлена вверх. Эту вершину можно
  считать указателем на то, что мудрость — вверху, а невежество — внизу.
  Квадратное основание олицетворяет также четыре стихии, а боковые поверхности —
  четырех духов, охраняющих ангелов мира.


  У древних египтян треугольник, или пирамида, служила символом бессмертия,
  потому что она была вершиной, поднимающейся из квадрата и выражающей таким
  образом возрождение духа из материи — единицы из четверки. 5 вершин — это число
  жрецов. Пятый — это Инициатор, Дракон-Убийца, тот, кто достигает собственного ≪Я ≫,
  уничтожив не-я.      

  Великая Пирамида является символом мира. Она служит также и символом материального
  существования, потому что физическая жизнь — это вереница эпизодов,
  происходящих в определенных внешних условиях и в значительной степени под
  влиянием этих самых условий. Таким образом, становится очевидным, что различные
  камеры и части Великой Пирамиды с эзотерической точки зрения обозначают сферы и
  пути жизни. Великая Пирамида была возведена как вечный памятник Божеству,
  погребенному в человечестве. Это надгробный камень Бога, спящего вечным сном в
  Природе в ожидании дня воскресения. Она отмечает могилу строителя. Это побег акации, и тот, кто входил в ее древний портал, посвящал себя делу воскрешения мертвого Бога к жизни — в самом
  себе.
   

  Пусть современному миру известен миллион секретов, а древний мир знал только один — и этот единственный секрет был
  более важным, чем нынешний миллион, потому что миллион секретов порождает
  смерть, несчастья, скорбь, эгоизм, похоть и алчность, тогда как единственный секрет дарует жизнь,
  свет и истину. Умирающий Бог снова воскреснет! Вновь будет найдена потайная
  комната в Доме с Тайниками! Пирамида еще будет выситься как идеальная эмблема
  солидарности, стремления, вдохновения, возрождения и полного обновления! Когда зыбучие пески времени скроют под
  собой цивилизации, Пирамида останется как зримое соглашение между вечной
  мудростью и миром. Возможно, еще придет такое время, когда монотонное пение
  просвещенных снова будет раздаваться в ее древних коридорах, и Хозяин Тайного
  Дома станет дожидаться в Месте молчания прихода искателя той духовной истины, в
  которой так остро нуждается современный мир и о которой он почти ничего не
  знает. (М.Холл “Феникс или Возрожденный Оккультизм”).

  Відповісти
 • vadim2

  01.02.2017 08:55

  Ну в цитате из книги все ясно - пирамиды использовались для получения дополнительных сил Аллата(Сах) тому кто ложился в гробницу фараона. Сейчас гробницу фараона в камере сдвинули, облицовку с пирамид ободрали. Технологию получения Аллата от пирамид утеряли. Эту функцию по наполнению Аллатом достойных сейчас выполняет Дева Мария. Ну и конечно пирамиды как-то влияют на энергетику Земли, подпитывая её.

  Відповісти
 • Ирина

  31.01.2017 08:54

  В Гизе в 10450 году до н.э. жили цивилизованные люди, которые прекрасно понимали, что они являются свидетелями нижней точки прецессионного цикла Ориона (и начала путешествия созвездия вверх продолжительностью 13 тысяч лет), и которые решили создать здесь, на плато, вечный мемориал в ознаменование этого события. И они знали, что, изобразив Пояс Ориона на Земле так, как они это сделали, они замораживают весьма специфический момент времени. Насколько высок был уровень знаний этих доисторических изобретателей? Они знали, что такое время, и пользовались природными звездными часами. Их рабочим языком была астрономия прецессии, и их монументы говорят на этом языке самым ясным, недвусмысленным и научным образом. Они былипрекрасными геодезистами потому что работали с потрясающей точностью и знали, как идеально посадить платформы-основания пирамид или другие строительные объекты относительно друг друга и сторон света. Эта машина пирамиды! фактически весь некрополь Гизы. Ведь посмотрите, чем мы заняты: мы задаем вопросы…Задаем кучу вопросов как и должно быть по программе Мы в руках настоящих магов, а настоящие маги знают, что при помощи символов нужных символов, правильных вопросов они могут вовлечь вас. При условии, конечно, что Вы из тех, кто задает вопросы. И если Вы из них, то как только Вы начинаете спрашивать, к Вам начинают поступать ответы, которые ведут Вас к новым вопросам, за которыми следуют новые ответы, и так до тех пор, пока Вы не окажетесь посвященным...

  Они произвели посев. Поверьте, это были маги, и они знали силу идей... Они знали, как сделать, чтобы идеи росли и развивались в сознании людей. И стоит Вам только начать и двинуться по пути рассуждения. это процесс, который работает. сам. Стоит ему внедриться в подсознание, Вы уже не можете ему противостоять...

  Даже если водителя уже нет за рулем, некрополь Гизы остался машиной, сконструированной, чтобы провоцировать вопросы. Посмотрите на ее мощь, Прошло пять тысяч лет, но Вы все еще в ее власти. Она вовлекает вас, хотите вы этого или нет... Она включает Вас в процесс .размышления, заставляет учиться. Стоит Вам заинтересоваться ею, и Вы уже задаете вопросы о технике, о геометрии, об астрономии. И она заставляет Вас изучать технику, геометрию и астрономию, и постепенно Вы начинаете осознавать, насколько она изощренна, какими умными, умелыми и знающими были ее создатели, и это заставляет Вас задавать вопросы о человечестве, об истории, да и О САМОМ СЕБЕ! (Г. Хэнкок Следы Богов).

  Відповісти
 • Олег м.

  21.10.2016 21:27

  И когда уже учёные дойдут до сути дела? А то все вокруг да около, вокруг да около...

  Відповісти
Залишити коментар
AllatRa.TV онлайн

Контакти для зв'язку з учасниками
Руху з різних країн
в Координаційному Центрі
МОД АЛЛАТРА:

E-mail: [email protected]
Skype: allatra-center

Творимо разом


Розсилка актуальних новин порталу «АЛЛАТРА Вісті», «АЛЛАТРА ТВ» та інших проектів МГР «АЛЛАТРА»